Brad’s Raleigh Mountain Tour Fixed Beater

Brad’s Raleigh Mountain Tour Fixed Beater

Parts bin beater.